מדיניות פרטיות

האתר www.babe.co.il (להלן: "האתר") הינו בבעלות ובניהול חברת בייב מטרניטי ישראל בע"מ (להלן "החברה"). תשומת ליבך כי כל שימוש באתר זה מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ותקנון האתר.

 1. כללי
  • תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו (להלן: "המדיניות") מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון האתר. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים משפטיים, רגולטוריים ו/או טכנולוגיים, והעדכונים כאמור יופיעו במסמך זה במתכונתו המעודכנת באתר. שימוש באתר לאחר עדכון המדיניות מהווה הסכמה לשינויים שעודכנו בה, ולכן על המשתמשים לעיין ולהתעדכן במדיניות זו מעת לעת.
  • ככל ואינך מאשר את תנאי המדיניות, או חלק מהם, יש להימנע מהשימוש באתר.
  • המדיניות נועדה לפרט בפני המשתמשים את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה במצטבר על ידי המשתמשים בעת הגלישה והשימוש באתר, ו/או בעת הצטרפות למועדון הלקוחות, ו/או בעת מסירת מידע במסגרת מבצעים, הטבות וקמפיינים.
  • בנוסף, המדיניות נועדה לפרט את האופן שבו המשתמש מבצע שימוש בתכנים המצויים באתר, ו/או הקשורים במועדון הלקוחות ו/או במבצעים ובקמפיינים אליהם נחשף באמצעות כל אלו.
  • מונחים שלא הוגדרו במדיניות זו תהיה הגדרתם כמפורט בתקנון האתר, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
  • הכתוב במדיניות זו מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. 
 1. מדיניות הפרטיות

החברה מכבדת את פרטיותם של לקוחותיה, הן בחנויות  הפיזיות השונות, והן של הנכנסים לאתר ולחשבונות החברה המנוהלים במדיה החברתית, ושל המשתמשים בשירותים השונים המוצעים ידי החברה  (להלן "המשתמש" וברבים "המשתמשים"). החברה מחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. על כן, מידע אישי מזהה אינו נאסף אלא אם המשתמש מוסר מידע זה מיוזמתו בעת השימוש באתר, יצירת קשר, ביצוע רכישה, מילוי טופס מקוון, או הצטרפות לרשימה, קמפיין או מבצע כלשהו. 

 1. מסירת מידע לחברה
  • השירותים, המבצעים, הקמפיינים, וההטבות המוצעים על ידי החברה באתר, בחנות, במסגרת אמצעי המדיה החברתית השונים, כגון: פייסבוק, אינסטגרם וכדומה (להלן: "מדיה חברתית") ו/או במסגרת הרשמה למועדון הלקוחות של החברה מצריכים מסירת מידע אישי הכולל שם מלא, כתובת מגורים, דרכי ההתקשרות וכתובת הדואר האלקטרוני. מודגש בזאת כי אין חובה למסור אישי מידע זה על פי דין, ומסירת מידע אישי זה תלויה אך ברצונך החופשי ובהסכמתך. יחד עם זאת, אי מסירת מידע אישי מסוים עלולה למנוע ממך את היכולת לבצע פעולות באתר ו/או ליהנות מהטבות המוצעות על ידי החברה. מסירת כתובת דוא"ל נדרשת לדוגמא לשם רישום למועדון לקוחות, ועל מנת לזכות בהטבות שהחברה מעניקה ללקוחותיה.
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור כל מידע, ומסירת מידע הינה מרצונו החופשי ובהסכמתו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בהקשר זה.
  • המשתמש מסכים, מצהיר ומאשר בזאת כי המידע האישי אשר ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו עם החברה ו/או במסגרת השימוש שיעשה באתר ו/או שמסר ביודעין לחברה ישירות ו/או במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות והשתתפותו במבצעים ובקמפיינים של החברה (להלן: "המידע האישי"), ישמר על ידי החברה במאגר המידע, וישמש את החברה למטרות של יצירת קשר עם הלקוח, שירות לקוחות וייעולו, ניהול מועדון הלקוחות של החברה, טיפול וניהול של המכירות, שיווק, התאמת חוויות המשתמש ללקוח באופן אישי, לדיוור ישיר של חומרים שיווקיים ופרסומיים בהתאמה אישית הן באתר והן במדיה החברתית, לצרכים תפעוליים, למחקר וסטטיסטיקה.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע האישי שימסור או יעדכן באתר או במדיה החברתית, לרבות במסגרת הצטרפות למועדון הלקוחות או השתתפות במבצעים או קמפיינים של החברה או ישירות לשירות הלקוחות של החברה, הינו מדויק נכון, אמין ועדכני. בנוסף, מצהיר המשתמש כי כל מידע אישי שהמשתמש מסר לחברה נמסר בשמו בלבד, ולא בשם או עבור כל צד שלישי, למעט במקרים בהם הורשה בכתב לעשות כן. המידע האישי שמסר המשתמש, בין אם בהיותו אורח וללא רישום כלקוח, וכן מידע אשר יצטבר אודותיו ואודות פעולותיו במסגרת השימוש באתר יישמר במאגר המידע של החברה, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר כמפורט לעיל בסעיף 2.2, הכול בהתאם למדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות כל דין. 
 1. איסוף ושימוש במידע האישי
  • החברה אוספת מידע האישי הכולל כל מידע שהמשתמש מסר במהלך פעולה, לרבות רכישה בחנויות החברה ו/או בעת ביצוע פעולה באתר החברה, גם אם הפעולה כאמור לא הושלמה. בנוסף, החברה אוספת מידע שהצטבר אודות המשתמש במהלך השימוש באתר, במהלך הצטרפות למועדון הלקוחות של החברה, במהלך השתתפות במבצעים , ובקמפיינים מסוימים. כל המידע המפורט לעיל יהיה חלק מהמידע האישי.
  • החברה עושה שימוש במידע האישי על מנת לשדרג, לשפר, ולהעשיר את האתר והחנויות, את השירותים והתכנים המוצעים באתר לרבות את שירות הלקוחות, מועדון הלקוחות וכיוצ"ב.
  • החברה עושה שימוש במידע האישי על מנת לנהל את הקשר עם המשתמשים ולייעל אותו לפי הצורך, וכן מעת לעת, על מנת לערוך סקרי שביעות רצון בקשר למוצרים ולשירותים המוצעים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי.
  • בנוסף, ובהתאם למטרות מאגר המידע, רשאית החברה לעשות שימוש בנתונים ובמידע האישי למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות, ואף למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, זאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו ובתנאי שמידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים כאמור יהיה אנונימי, ולא יכלול מידע המזהה את המשתמש באופן אישי.
  • כמו כן, החברה רשאית לעשות שימוש במידע האישי לצורך תחזוקת האתר, החנויות והמערכות של החברה, ולצורך שיפור המידע, המוצרים, המבצעים והתכנים שהחברה מציעה באתר.
  • החברה רשאית לעשות שימוש במידע האישי במסגרת דיוור מכל סוג ובכל סוגי המדיה, לרבות המדיה החברתית, במסגרת מועדון הלקוחות, ההשתתפות במבצעים ובקמפיינים המוצעים על ידי החברה מעת לעת.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל והמשתמש מסר את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכים לקבל דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, באמצעי התקשורת שמסר לחברה לרבות בדואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), טלפון ו/או במדיה החברתית על כל סוגיה, מידע שיווקי ופרסומי בעניין מוצרי החברה (בין אם כללי ובין אם מותאם אישית לתחומי העניין של המשתמש לפי עיבוד ופילוח המידע האישי של המשתמש), ומידע אודות השירותים שמציעה החברה.
  • על אף האמור לעיל, בכל עת יהיה רשאי המשתמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור ישיר או מידע כאמור לעיל, וזאת באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של החברה, בפרטי ההתקשרות המפורטים בתחתית מדיניות הפרטיות, או על ידי הסרה באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה שנשלחה על ידי החברה. 
 1. מידע כללי ואנונימי
  • באתר מופעלים כלים אוטומטיים למטרות אפיון השימוש באתר ושיפור חווית המשתמש, וזאת באמצעות איסוף נתונים בלתי מזוהים (שאינם בהגדרתם מידע אישי). כלים אוטומטיים אלו אוספים מידע כללי אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע כללי זה עלול לכלול, בין היתר, את פרטי ספק האינטרנט שלך, סוג הדפדפן וכתובת IP של המשתמש (כתובת פרוטוקול האינטרנט), מיקום המכשיר ממנו בוצע השימוש באתר, זמני ואופני השימוש באתר, ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.  
 1. שימוש בעוגיות (Cookies)
  • עוגיות הן קבצי טקסט הנוצרים על ידי הדפדפן של המשתמש לפי פקודה ממחשבי החברה (להלן "Cookies" ו/או "קוקיס"). קבצי הקוקיס מסייעים לעקוב אחר העדפות של המשתמש במטרה לשפר את חווית הגלישה באתר. הקוקיס מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע ומדורים שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. בנוסף, הקוקיס יכולים לשמור מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם ביקר, העמודים באותם אתרים, וכל פעולה אחרת שהמשתמש ביצע בהם. המידע בקוקיס מוצפן, והחברה מפעילה אמצעי זהירות על מנת לוודא שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע שנאגר בקוקיס.
  • חלק מקבצי הקוקיס עשויים לפקוע עם סגירת הדפדפן או היישום בו אתה משתמש, לעומת אחרים שעשויים להישמר על גבי הזיכרון במחשב או במכשיר המשתמש. ביכולת המשתמש למחוק בכל עת את קבצי הקוקיס גם לאחר שאלו נשמרו במחשב או במכשיר הטלפון אך מומלץ לעשות כן אך ורק אם אין ברצונך שהתכנים המופיעים באתר יותאמו להעדפות המשתמש.
  • מטרות השימוש של החברה בקוקיס הינן:
 • שיפור חווית הגלישה שלך על ידי התאמת האתר להעדפותיך האישיות.
 • להקל על גלישתך באתר, לדוגמא, העוגיות מאפשרות לשמור את חלק מהפרטים שהזנת לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא.
 • אפיון המוצרים המתאימים לך והתאמת הפרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים.
 • איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר.
 • אימות פרטים.
 • מטרות סטטיסטיות, מחקריות ומסחריות.
 • לצרכי אבטחת מידע.
  • קוקיס של צד ג. האתר עשוי לעשות שימוש אף בקוקיס של צד ג', כדוגמת הקוקיס של חברת גוגל המוטמעות תוך שימוש בכלי של Analytics Google, ומטרתן הינה לסייע בידי החברה להתאים עבור המשתמש את חווית הגלישה באתר. מידע אודות הקוקיס של חברת גוגל ניתן למצוא באתר של גוגל בכתובת https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads.
  • דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת קוקיס. אם אינך מעוניין לקבל קוקיס, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, יש לעיין בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי נטרול הקוקיס עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והפיצ'רים המוצעים באתר. 
 1. מסירת מידע לצד שלישי
  • החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
   • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
   • לצורך העברתם לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה אשר ביצע המשתמש באתר.
   • במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה.
   • בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי המדיניות או תקנון האתר ו/או במקרים בהם המשתמש ביצע או ניסה לבצע באמצעות האתר ו/או בקשר עם אתר, פעולות המהוות הפרה של תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, תקנון האתר, והוראות כל דין.
   • במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך מענה לפנייה מטעמך ו/או לטובת אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך.
   • כנדרש על פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על פי חוק המחייבים את החברה למסור את המידע לצדדים שלישיים או לשם מניעת ביצוע עבירה.
   • לצורך טיפול במחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.
   • בכל מקרה בו לפי שיקול דעת החברה נדרשת מסירת המידע לשם מניעת נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, מי מטעמה, המשתמש, או צד שלישי.
   • במקרה בו החברה נמכרה, העבירה או מיזגה את פעילותה עם צד שלישי, ובלבד שצד שלישי כאמור יקבל על עצמו את התנאים המפורטים במדיניות זו במלואם.
  • על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו באופן ישיר.
 1. עיון, תיקון המידע
  • בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ,המשתמש ו/או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי החברה.
  • בנוסף, ככל ומידע אודות המשתמש אינו נכון או מדויק, יהיה המשתמש רשאי לבקש לתקן מידע זה.
  • למימוש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות לשונית "צור קשר" באתר או לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בפרק יצירת קשר בסוף מסמך מדיניות זה.
 1. אבטחת מידע
  • החברה נוקטת באמצעי זהירות הסטנדרטיים המקובלים על מנת להגן על סודיות המידע האישי אשר נמסרו על ידי משתמשי האתר והחנות.
  • החברה עושה שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות ואמצעי הגנה והצפנה הנהוגים והמקובלים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובהתאם לנדרש על פי כל דין. מטרת אמצעי ההגנה אלו הינה לאפשר זרימת מידע בצורה מאובטחת ומוצפנת בין מחשב המשתמש לבין שרתי האתר והחברה.
  • החברה נוקטת באמצעים הסבירים והמקובלים לשם הגנה על האתר, על המערכות הטכנולוגיות, תוכנות, והחומרה הנדרשים לתפעולו, זאת כדי להגן על האתר מפני ניצול מקרי או מכוון, נזק, הרס או אובדן, וכנגד חדירה ופריצה בלתי מורשת.
  • יתרה מזאת, החברה מקפידה להתעדכן בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחום האבטחה ולעדכן בהתאם את מערכותיה, וזאת כדי לספק למשתמשים וללקוחותיה ההגנה טובה ככל שניתן מפני גניבה, חדירה ופריצה לא מורשית למאגרי המידע של החברה.
  • על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח באופן מוחלט את אבטחת המידע ושמירתו. החברה אינה מתחייבת שהאתר או השימוש בו יהיו חסינים לגמרי מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן השמור בו. על כן, המשתמש מאשר כי ידוע לו שהחברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של גניבה, חדירה, פריצה, נזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא אשר ייגרם עקב שימוש המשתמש או מי מטעמו באתר, בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, לרבות עקב פגיעה בפרטיות.
  • תשלומים. הליך התשלום וסליקת כרטיסי האשראי בעת רכישות באתר מתבצע באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.
 • תוכן האתר וזמינותו
  • האתר, וכל תוכן ושירות המופיעים בו, מוצעים למשתמשים על ידי החברה כפי שהם (על בסיס (AS IS ולפי זמינותם מעת לעת (As Available). החברה עושה המאמצים על מנת שהמידע המופיע באתר יהיה מהימן ומדויק, יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות, במישרין או בעקיפין, לאמיתות, זמינות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר, והסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריות המלאה של המשתמש.
  • השימוש באתר ובתוכן הזמין דרכו הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק למשתמש כל זכות מלבד הזכויות המפורטות במדיניות זו.
  • למען הסר ספק, תוכן האתר לא נועד לשימוש לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות על ידי המשתמש. החלטות המשתמש המבוססות על תוכן האתר הינן לפי שיקול דעת הבלעדי של המשתמש ובאחריותו בלבד.
  • מוצרים, תיאורים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המתוארים או מוצגים באתר, הינם להמחשה בלבד, ונועדו לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. אם זיהית פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, אנא פנה אלינו כדי שנפעל לתקנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה, החברה לא תהא אחראית בקשר עם אף מוצר ו/או מתכון ו/או המלצות שפורטו או יוצגו באתר ובאמצעותו.
  • על אף שהחברה נוקטת באמצעים טכנולוגיים מתקדמים על מנת לוודא שהאתר זמין ומתנהל באופן שוטף ותקני, ישנם מקרים אשר אינם בשליטתה של החברה ו/או נובעים מכח עליון, והחברה אינה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ויהיה זמין בכל זמן וללא שגיאות ותקלות.
 • קניין רוחני ושימוש אסור
  • האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני מסחר, עיצוב האתר, קריאטיב, גרפיקה, לוגואים, סימני מסחר, שרטוטים, נתונים, דגמים, עיצובים, איורים, אנימציה, מוסיקה, צילומים, תמונות, כל מלל, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן :"התכנים"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, ובכל מקרה שייכים לחברה או לצדדים שלישיים והינם בשימוש החברה תחת רישיונות כדין.
  • זכויות הקניין הרוחני, הרשומות וכאלו שטרם נרשמו ו/או בהליכי רישום, בקשר לאתר ולתכנים המופיעים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, שם הדומיין, סודות מסחריים, עיצובים, Know How, שיטות, אופן ההצגה והעיצוב של האתר, וכן כל עניין או תוכן הקשור באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או לחלופין, החברה הנה בעלת רישיון השימוש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לה באופן בלעדי או בהתאם לתנאי הרישיון שניתנו לה.
  • חל איסור מוחלט לעשות שימוש, לשכפל, לעבד, להעתיק, לשחזר, להפיץ, להציג, למכור, או לפרסם בכל אמצעי שהוא את התכנים המופיעים באתר או חלק מהם, ו/או לעשות כל שימוש בתכנים לצרכי מסחר או לצרכים פרטיים, במישרין או בעקיפין, וזאת ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה.
  • המשתמש יודע ומאשר כי שימוש בתכנים, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה, הינו אסור בהחלט ויהווה הפרת זכויותיה של החברה על-ידי המשתמש.
  • המשתמש לא יוריד, יעתיק או יעביר לאחר חומר השמור באתר שאינו מיועד להורדה או העברה.
  • המשתמש לא יפעל לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים ולא יבצע במישרין או בעקיפין, פעולה כלשהי שיכולה להוות פגיעה כלשהי בקניין הרוחני של החברה, פגיעה בפרטיות משתמשים אחרים, פגיעה בשלמות המידע באתר, פגיעה באתר או במשתמשים.
  • המשתמש לא יבצע או ינסה לבצע שינוי באתר, העתקה או הורדה של חומר השמור באתר לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, באמצעות "Peep-Link", "Robot" ,"PageScrape" ,"Spider" ו/או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או אמצעי דומה מעת לעת.
  • המשתמש מאשר וידוע לו כי אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בתכנים.
  • למען הסר ספק, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות הבאות, במישרין או בעקיפין, ללא אישור מפורש, מראש ובכתב מהחברה:
 • א. להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר או לפגוע במשתמש אחר בכל אופן.
 • ב. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
 • ג. להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר למטרות סריקה, חיפוש, העתקה או אחזור אוטומטי של התכנים באתר או חלק מהם, לרבות באמצעות תוכנות מסוג Crawlers אוRobots וכדומה.
 • ד. להציג את התכנים מהאתר או כל חלק מהם במסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את התכנים האתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא.
  • הפרת החובות המפורטות תחת סעיף 11 תגרור השהייה או ביטול גישת המשתמש המפר לאתר, וזאת בנוסף לחשיפת המשתמש המפר לאחריות אזרחית ו/או פלילית בהתאם להוראות כל דין.
 • שונות
  • מדיניות זו מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין החברה.
  • תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו ואילו מההוראות המפורטות בהם אינם יוצרים ובשום אופן לא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה או מי מטעמה.
  • על השימוש באתר ו/או כל תביעה, תלונה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש כאמור יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, מקום השיפוט הבלעדי יהיה בבית המשפט בתל-אביב, והדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי. יובהר, כי אין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בזכות החברה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או נכסיו או חלק מהם ו/או מקום עסקיו, הכול לפי שיקול דעתה של החברה.
  • ככל ותנאי כלשהו מתנאי השימוש ו/או מתנאי מדיניות הפרטיות ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ו/או ממדיניות הפרטיות, ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר תנאי השימוש ותנאי מדיניות הפרטיות.
 • יצירת קשר
  • בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה לרבות בהקשר לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדוא"ל: Support@babe.co.ilובטלפון: 054-9660583.
  • בכל פנייה לחברה, נא ציין את פרטיך המלאים לרבות, דרכי יצירת קשר עמך, ופירוט מדויק של בקשתך. החברה עושה מאמצים לענות לכל פנייה תוך זמן סביר.

עודכן לאחרונה בתאריך 20.06.2021