תקנון

תקנון זה הינו הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה בייב מטרניטי ישראל בע"מ, ח.פ 516190394, מרחוב אריאל שרון 4, גבעתיים (להלן: "החברה"), ו/או כל מי מטעמה. תקנון זה יחד עם תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווה הבסיס לשימוש באתר www.Babe.co.il, אשר בבעלות החברה ובניהולה (להלן: "האתר"), וחלים על כל שימוש ורכישה באמצעות באתר.

המבקר באתר, ובחשבונות החברה המנוהלים במדיה החברתית, המשתמש בשירותים השונים המוצעים ידי החברה ו/או הרוכש ממוצרי החברה  (להלן: "המשתמש" וברבים "המשתמשים"), מאשר כי קרא בעיון את הוראות התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במלואן, והוא מודע ומאשר את התנאים החלים על השימוש באתר, לרבות בעת ביצוע פעולה מכל סוג באתר, ומסכים להיות כפוף לתנאים אלו בהקשר של כל פעולה כאמור.

המשתמש מצהיר ומתחייב שלא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה, ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, הנוגעת לתנאי התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ו/או כל הנובע מהם ו/או בהקשר לתחולתם על כל פעילות האתר.

החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד ששינוי כאמור לא יחול על הזמנות שנערכו ונסתיימו במלואן טרם עריכת השינוי. הנוסח האחרון כפי שמופיע באתר הינו הנוסח המחייב. באחריות המשתמש לשוב ולבדוק את הוראות התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בכל ביקור באתר ו/או טרם ביצוע כל פעולה בו.

ככל שאינך מסכים לתנאי כשלהו מתנאי התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות הרשמה לאתר ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

האתר הינו חנות מקוונת למכירת הלבשה לנשים בהריון ו/או מוצרים נלווים המוצעים למכירה באתר. השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד ולמטרות שלשמן נועד האתר בלבד.

 1. כללי
  • המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
  • הכתוב בתקנון זה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
  • התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורסמים באתר חלים על שימוש באתר בכל מכשיר, לרבות טלפון סלולארי חכם, מחשבים למיניהם וכדומה. 
 1. השימוש באתר
  • השימוש באתר, לרבות ביצוע פעולות באתר, אפשרי למשתמשים העומדים בכל התנאים כדלקמן:
   • כשירות משפטית. המשתמש כשיר משפטית ורשאי לבצע פעולות משפטיות, ובעשיית שימוש באתר המשתמש מאשר כי הינו בגיר וכשיר. המשתמש אינו קטין שגילו תחת גיל 18, ואם גילו תחת לגיל 18 אזי ביצוע הזמנה באתר אפשרית אך ורק בכפוף להסכמת ההורה (או אפוטרופוס אחר שלו) לכל תנאי התקנון וקבלת אישורו לכל פעולה באתר, בהעדר הסכמה המשתמש אינו רשאי לבצע כל פעולה באתר.
   • כתובת אימייל וכתובת פיזית למשלוח. משתמש המחזיק ומתפעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט, וברשותו כתובת פיזית למשלוח מוצרים בישראל.
   • אמצעי תשלום. המשתמש הינו בעל אחד מכרטיסי האשראי להלן: ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס בתוקף ו/או בעל חשבון באתר Paypal, בכפוף לעמידה בכל התנאים והדרישות של חברת .Paypal

על אף האמור, החברה רשאית לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי את אמצעי התשלום המקובלים עליה ומכובדים על ידה, לרבות לבטל אפשרות תשלום בכרטיס אשראי מסוים ו/או ב-  .Paypal

 • אישור התקנון. משתמש אשר קרא בעיון את הוראות התקנות, מאשר ומסכים עם כולן. משתמש אשר אינו מסכים עם הוראות התקנון במלואן נדרש להפסיק באופן מידי
  את השימוש באתר ולהימנע מביצוע ל פעולה באמצעותו.

משתמש שצריך סיוע או הבהרה לגבי הוראות התקנון או חלק מהן מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה, תחת פרטי יצירת קשר בתחתית תקנון זה, וזאת לפני ביצוע כל פעולה באתר.

 • לשם הבטחת ביצוע ההזמנה באתר במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שיתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.
 • המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים שלהלן בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:
  • הפרה של תנאי מתנאי התקנון ע"י המשתמש.
  • מעשה בלתי חוקי או הפרה של הוראות הדין ע"י המשתמש.
  • שיבוש או הפרה של זכויות המשתמשים באתר, לרבות על דרך של יצירת מאגר מידע, ו/או פגיעה בזכות לפרטיות ו/או איסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב.
  • מסירה לחברה פרטים שגויים, כוזבים או בלתי מדויקים, בין אם בשוגג ובין אם במתכוון.
  • ביצוע או ניסיון לבצע, במעשה או במחדל, פעולה שיש בה כדי לפגוע בחברה, באתר ו/או במשתמשים אחרים בדרך כלשהי.
  • פגיעה בשמו הטוב, כבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או של כל אדם.
  • פרסום דברי הסתה, מידע שקרי, הונאה, תרמית, לשון הרע, מידע בלתי אמין או כל מידע שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 • מבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי, החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית למנוע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את גישת משתמש אשר ביצע ו/או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או פעולה שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה. הרישומים האלקטרוניים של החברה, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוח באתר, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר.
 • בנוסף לאמור לעיל, ביצוע ו/או ניסיון לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה, אף חושפת את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.
 • החברה, תהא רשאית, לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, מראה האתר, היקף וזמינות המוצרים הקיימים בו, וכן תהא רשאית לשנות מעת לעת כל היבט אחר הקשור באתר ובתפעולו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך למשתמש ו/או למזמין מראש.
 • החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע הנכון, השלם והמדויק, יחד עם זאת, מעת לעת עלול להופיע באתר מידע הכולל טעויות ואי דיוקים, הנ"ל מקורו בתום לב, והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
 • יובהר כי החברה נוקטת באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים באתר בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים כמפורט בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורסמים באתר, אולם החברה לא יכולה למנוע באופן מוחלט שימוש לא חוקי ו/או פריצה ברשת. על כן, החברה לא תהיה אחראית לפריצות סייבר ו/או אירועי פשע רשתיים מכל סוג, וכן ביחס להפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה. 
 1. מוצרי החברה ותיאורם
  • האתר מציע למכירה מוצרי ביגוד ואופנה לנשים בהריון ומוצרים משלימים שהחברה, לפי שיקול דעתה, תציע למשתמשי האתר מעת לעת.
  • סוג ודגמי המוצרים שיוצעו למכירה באתר יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • החברה תהא רשאית להוסיף מוצרים נוספים לאתר ו/או להסיר מוצרים המוצעים באתר למכירה, וכן לקבוע ולשנות מעת לעת את מחירם ותיאורם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש.
  • תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד. החברה עושה מאמצים לשקף את המוצר כפי שהוא, יחד עם זאת, ייתכנו אי התאמות, הבדלים וסטיות בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים שיסופקו למזמינים בפועל, וזאת בשל פקטורים שאינם בשליטתה של החברה.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הבדלים בגוון הצבע של המוצר בתמונה המופיעה באתר לעומת גוון הצבע של המוצר בפועל לא ייחשבו כאי התאמה.
  • לאור האמור לעיל, רק התיאור המילולי של המוצר באתר יחייב את החברה, וזאת בכפוף לכל הוראה אחרת בתקנון.
  • החברה אינה מתחייבת למלאי מסוים של מוצרים, דגמים ו/או צבעים מסוימים המופיעים באתר.
  • כמו כן, החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים כי מחירו של מוצר כלשהו באתר לא ישתנה מעת לעת בהתאם למבצעים מוגבלים שהחברה תציע.
  • המזמין יהא מנוע מלטעון כי ישנה אי התאמה בין המוצר שהזמין באתר לבין המוצר שקיבל בפועל למעט במקרים הבאים (להלן: "אי התאמה"):
 • א. במקרה בו שם הדגם של המוצר שקיבל שונה משם הדגם שהוזמן באתר.
 • ב. במקרה בו המידה של המוצר שקיבל שונה מהמידה של המוצר שהוזמן באתר.
 • ג. במקרה בו צבעו של המוצר (הצבע בתיאור המילולי ולא הצבע המשתקף בתמונה) שונה בתכלית מהצבע שהוזמן באתר, בכפוף לסעיף 3.5 לעיל.
  • בכפוף לסעיף 3.9 לעיל, במקרה של אי התאמה או במקרה של קבלת מוצר פגום, ולאחר פנייה של המזמין לחברה, העברת הפרטים הנדרשים, ובכפוף לאישור החברה כי מדובר באי התאמה ו/או בפגם ו/או בהפרה חוזית אחרת מצד החברה, יהיה זכאי המזמין לבטל את העסקה בהתאם להוראות סעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, או לחילופין, להחליף את המוצר באמצעות שליח, על חשבונה של החברה, והכל בהתאם לבחירתו של המזמין. 
 1. מחירי המוצרים
  • מחירי המוצרים באתר הם בשקלים חדשים. מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ, ככל שהוא חל על פי הדין, אך אינם כוללים דמי משלוח.
  • החברה רשאית להציע, לשנות ו/או להפסיק מבצעים, הנחות והטבות באתר, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש.
  • אין תחולה של כפל מבצעים והנחות לרבות בשימוש בקופוני הנחה למיניהם אלא אם החברה ציינה אחרת במפורש. על כן, קופונים כלשהם, ככל שיהיו זמינים באתר, לא יהיו זמינים לשימוש בעת רכישה במבצעים ו/או בהנחות, למעט אם נאמר במפורש אחרת.
  • יובהר כי מעת לעת תהא החברה רשאית להציע מבצעים החלים באופן בלעדי ברכישה באתר.
  • על המשתמש לברר תחולת המבצע או ההטבה טרם הסתמכות על מבצע או הטבה המוצעת באתר. 
 1. רכישה באתר
בחירת המוצרים ואישור ההזמנה.
 • המשתמש רשאי לבחור את המוצרים שברצונו לרכוש מתוך המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי לחיצה עליהם. המשתמש יידרש לבחור את הדגם, הצבע, והמידה המבוקשת על ידו, בהתאם להנחיות האתר, ולהוסיף את המוצר לעגלת הקניות. עגלת הקניות ניתנת לשינוי טרם התשלום, וביכולת המשתמש להוסיף ולהסיר פריטים מהזמנתו בכל עת. לאחר בחירת הפריטים המבוקשים יידרש המשתמש לאשר את הפריטים המוזמנים.

התשלום בגין ההזמנה.

 • לאחר אישור ההזמנה, יידרש המשתמש למלא את הפרטים ההכרחיים בטופס ההזמנה באתר, לרבות שמו, כתובתו, מספר טלפון, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, ולאחר מכן יועבר המשתמש לעמוד התשלום המנוהל על ידי חברת הסליקה תחת תקני האבטחה הנדרשים. תהליך התשלום כולל הקלדת פרטים הנדרשים לאישור התשלום על ידי חברת האשראי, לרבות מספר ת.ז, מספר כרטיס האשראי שלו, תוקף, והספרות בגב הכרטיס. משתמש המעוניין להשלים את הרכישה באמצעות חשבון ה-Paypal שברשותו, יוכל לעשות כן על ידי לחיצה על הקישור לאתר Paypal, שם יוכל המשתמש לנקוט בצעדים הנדרשים באתר Paypal לצורך אישור וביצוע החיוב בגין הפריטים הנבחרים.
 • יודגש כי כל שלבי התשלום באמצעות חברת,Paypal לרבות התשלום בגין הרכישות וכל עניין אחר הנוגע לחשבון של המשתמש ב-  Paypalהינם באחריותו הבלעדית של המשתמש וחוסים תחת מערכת היחסים החוזית שבין המשתמש לבין Paypal בלבד.
 • חלק מהפרטים שהוקלדו על ידי המשתמשים באתר (לא כולל פרטי אמצעי תשלום /או ת.ז), יישמרו במאגרי המידע של החברה, לשם שימוש עתידי למטרות שונות, בינן מטרות הקשורות בחוויית המשתמש באתר, וכן מטרות שיווקיות, סטטיסטיות ומסחריות שונות, בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתר, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 • כמפורט במדיניות הפרטיות, האתר משתמש בקוקיס (Cookies), ואמצעים טכנולוגיים שונים על מנת לשפר את חוויית המשתמש. ייתכן והמערכת תזהה את המשתמש בכניסה הבאה לאתר ו/או ברכישתו הבאה, באמצעות פרטיו האישיים, באופן שבו לא יהיה על המשתמש להקליד חלק מהפרטים בשנית בעת ביצוע רכישות חוזרות, ואף תתאים עבורו פרסומות מותאמות אישית.
 • יודגש כי פרטי האשראי אינם נשמרים, ולכן גם במקרה בו יזוהה המשתמש באמצעות הקלדת פרטיו האישיים, כאמור, יידרש המשתמש להקליד, בעת שימוש חוזר באתר, ולצורך ביצוע הזמנת מוצרים, את הפרטים שלא נשמרו על ידי המערכת, לרבות פרטי כרטיס אשראי לחיוב.
 • המשתמש לא יכול להעביר את פרטי כרטיס אשראי באמצעות הטלפון כחלופה להקלדתם לאתר.
 • מסירת פרטים אישיים שקריים לחברה הינה אסורה ומהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית. משתמש אשר ימסור פרטים שקריים צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או כל מי מטעמה עקב מעשה כאמור. המשתמש מתחייב בזאת להקפיד על הזנת פרטים מלאים, מדויקים ונכונים.

אישור ההזמנה

 • לאחר העברת התשלום יישלח לדוא"ל של המשתמש אישור על קליטת ההזמנה שביצע באתר. אישור זה הינו אסמכתא המאשרת את קליטת פרטי הזמנת המשתמש במערכת, אך אין לראות באישור זה משום אישור סופי לעסקה והשלמתה ו/או התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה שהפריטים המוזמנים קיימים במלאי וזמינים למשלוח. המשתמש אשר הזמין מהאתר וקיבל אישור הזמנה בדוא"ל ייקרא להלן גם "המזמין".
 • לאחר קליטת ההזמנה כאמור לעיל, החברה תוודא כי חברת האשראי של המזמין אישרה את העסקה שביצע המזמין, לחלופין כי נתקבל אישור מחברת Paypal. בנוסף החברה תאשר כי לא קיימת סיבה אחרת המונעת את ביצוע ההזמנה, לרבות כי המוצרים הנרכשים זמינים במלאי, המשתמש מילא את כל פרטי ההזמנה הנדרשים, וכי כתובתו של המזמין הינה תחת אזורי החלוקה של החברה.
 • החברה עושה מאמצים לעדכן את המלאי הזמין באופן שוטף ומידי, יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שמוצר כלשהו המוצע למכירה באתר יהיה זמין לרכישה, והחברה לא תישא בכל אחריות בגין מוצר שאזל מן המלאי, גם אם המוצר הוזמן ורק לאחר מכן התברר כי אינו במלאי.
 • בכל מקרה בו החברה לא יכולה לבצע ולהשלים את העסקה שביצע המזמין, לא תחשב העסקה כמאושרת, ותבוטל באופן אוטומטי.
 • במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל, המשתמש יוכל לבצע הזמנה מחודשת או להיכנס שוב להזמנה שביצע, ובהתאם לסיבת הביטול יוכל המשתמש להשלים את החסר, בין אם להזין כרטיס אשראי חלופי, בחירת מוצר חלופי, כתובת חלופית ו/או השלמת פרטים שהיו חסרים.
 • בנוסף לאמור לעיל, החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לבטל עסקת הרכישה במקרים שלהלן:
 • א. המשתמש צבר חוב כספי לחברה, וחוב זה לא נפרע, על אף שחלף המועד לפירעונו.
 • ב. המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה ו/או תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים הקיימים באתר ו/או תנאיו של כל שירות מקוון המוצע על ידי החברה.
 • ג. בעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה ו/או במהלך השימוש באתר, מסר המשתמש במתכוון, פרטים שקריים ו/או שגויים ו/או בלתי מדויקים מכל סיבה שהיא.
 • ד. בעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה ו/או במהלך השימוש באתר, ביצע המשתמש מעשה או מחדל, הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים, לקוחות וספקים של החברה.
  • החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים למסור למשתמש הודעה על אי השלמת העסקה עקב אחד הגורמים המנויים לעיל. במקרה של ביטול עסקה עקב אי זמינות המוצרים המלאי ו/או עקב כתובת שלא מופיעה במפת החלוקה של החברה, תעשה החברה מאמץ סביר ליידע את המזמין בדבר אי השלמת העסקה, ולאפשר לו להשלים אותה עם ההתאמות הנדרשות.
  • על אף האמור לעיל, במקרה ולאחר שניתן למזמין אישור על ביצוע ההזמנה, התעוררה בעיה כלשהי בחיוב אמצעי התשלום של המזמין בגין העסקה, העסקה תבוטל באופן אוטומטי, אלא אם המזמין יוכל להסדיר את בעיית התשלום בתוך זמן סביר מעת ביצוע ההזמנה.
  • הרישומים הקיימים במערכות החברה, ולא תוכן ההודעות שיישלחו לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן. 
 1. אספקת המוצרים
  • זמני אספקת המוצרים שנרכשו בעסקה שאושרה לביצוע ושולמה על ידי המזמין, יהיו בהתאם לכתובת המזמין, לזמני האספקה המפורטים בדף ההזמנה של המוצר, ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף ההזמנה, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
  • לקוח המבקש לאסוף את ההזמנה ממחסני החברה יוכל לעשות כן לאחר קבלת אישור במייל ו/או בהודעת טקסט כי הזמנתו מוכנה לאיסוף. איסוף ההזמנה אפשרי בימים א'-ה' בין השעות 9:30-16:00 בכתובת אריאל שרון 4, גבעתיים.
  • זמני אספקת המוצרים במשלוח לבית הלקוח, כפי שאלה מצוינים בדף ההזמנה כוללים רק ימי עסקים, הינו ימים א' – ה', ואינם כוללים ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (להלן: "ימי עסקים").
  • מניין הימים למשלוח מוצר שהוזמן יחל רק עם קבלת הודעה לדוא"ל של המזמין המאשרת כי העסקה בוצעה והועברה לטיפול. הזמנות שביצוען אושר על ידי החברה בהודעה למזמין, במהלך ימי עסקים, יסופקו בתוך 3-5 ימי עסקים ממועד קבלת אישור הביצוע.
  • הזמנות לישובים מרוחקים, כגון יישובי רמת הגולן וגבול צפון, יישובי בקעת הירדן, יישובי עוטף עזה, יישובי הערבה, אילת וים המלח, ויו"ש יסופקו עד 12 ימי עסקים.
  • ההזמנה תסופק באמצעות משלוח לבית הלקוח ו/או לכתובת אחרת שתצוין על ידו בהזמנה. ההזמנה תועבר למזמין על ידי חברת שליחויות (להלן: "חברת השליחויות").
  • המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השליחויות, לפי העניין, בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי המזמין בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף למועדי אספקת המוצרים.
  • עלות המשלוח למזמין תיקבע בהתאם לאזור השילוח, ובהתאם למחירון העדכני של חברת השליחויות הנתון לשינוי מעת לעת וללא שליטת החברה, ולמזמין לא תהיה כל דרישה, תלונה, ו/או טענה כלפיי החברה, בקשר לשינוי כאמור. שינוי בתעריף ככל ויהיה יבוא לידי ביטוי בעלות המשלוח הסופית כפי שתופיע בתום תהליך ההזמנה, לאחר הזנת הכתובת למשלוח, ותצטרף לסכום העסקה.
  • יודגש כי עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצר ותתווסף למחיר המוצרים המוזמנים במעמד החיוב בסיום ההזמנה.
  • תיאום המשלוח מול חברת השליחויות הינו באחריות המזמין בלבד, ולחברה לא תהיה כל אחריות בכל הקשור בכך.
  • המזמין מאשר ידיעתו כי שיתוף פעולה שלו עם חברת השליחויות בתיאום משלוח ההזמנה הינו תנאי לאספקתה.
  • במידה והמזמין אינו בבית, ניתן לאשר לשליח את השארת המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, ובמקרה זה החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
  • במקרה שחברת השליחויות לא תצליח, לתאם עם המזמין מועד לאספקת המשלוח, מכל סיבה שהיא, בתוך 7 ימי עסקים מהמועד בו הועבר אליה המשלוח לשם מסירתו למזמין, יוחזר המשלוח לחברה והעסקה תבוטל מבלי שהחברה תהיה מחויבת ליידע את המזמין על כך, והמזמין יחויב בגין עלות השליחות.
  • דמי המשלוח, לא יוחזרו למזמין גם במקרה של החלפת המוצר או ביטול העסקה על ידי המזמין מכל סיבה שהיא, למעט במקרה בו בוטלה העסקה טרם הועברה החבילה לחברת השליחויות ו/או במקרה של ביטול העסקה או החלפת המוצר בשל אי התאמה (הינו הפריט שנשלח הוא לא הפריט שהוזמן כמפורט בסעיף 3.9) ו/או פגם במוצר בכפוף לתנאים הרלוונטיים בתקנון זה.
  • המזמין מתחייב שלא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, הן בכל הקשור בתיאום המשלוח הנ"ל עם חברת השליחויות, והן בכל הקשור באספקת ההזמנה בפועל על ידי חברת השליחויות, לרבות בכל מקרה של עיכוב באספקת ההזמנה למזמין מכל סיבה שהיא לאחר העברתה לחברת השליחויות ו/או בשל ביטולה של העסקה והחזרת המשלוח לחברה עקב אי אספקתה למזמין מכל סיבה שהיא.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם (כגון מסירת פרטים שגויים על ידי המזמין באתר), או אירועי הנחשבים ככוח עליון, לרבות, מלחמה, מגיפה, פעולות איבה, מצב חרום, נזקי טבע, שביתה בנמלים ו/או שביתה אצל ספקים של סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים ו/או עיכובים ו/או שיבושים מצידה של חברת השליחויות מכל סיבה שהיא ו/או חסימה של דרכים מכל סיבה שהיא ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון.
  • באזורים המוגבלים לגישה מבחינת החברה ו/או חברת השליחויות, תהא החברה רשאית לספק את המוצר למזמין במקום סמוך למקום מגוריו, בכפוף לתיאום עם המזמין, וקבלת הסכמתו לכך. בכל מקרה לא יעלה המזמין טענות כנגד החברה ו/או חברת השליחויות ביחס לכך.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בעלויות ו/או בחברת השליחויות ו/או בדרכי השילוח, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 1. החלפת ו/או החזרת מוצרים
  • מזמין המבקש להחליף מוצר שנרכש באתר במוצר אחר מכל סיבה שהיא, יבצע החזרה של המוצר בהתאם לתנאי ההחזרה והביטול ויקבל זיכוי מהחברה. הזמנת מוצר חלופי אותו מבקש המזמין לרכוש תתבצע על ידי ביצוע הזמנה חדשה בלבד.
  • המזמין יהיה רשאי לבצע החזרה של מוצרים שמרכשו באתר תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר וכנגד הצגת חשבונית עסקה ובתנאי שהמוצר אותו מבקש המזמין להחזיר הינו במצב המקורי בו נרכש, לא נעשה בו כל שימוש, ולא הוסרו ממנו תוויות המחיר, תגיות ו/או מדבקות כלשהן.
  • החזרה של פריט שנרכש במחיר מבצע תתאפשר לא יאוחר מ-5 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר.
  • בכל מקרה של רכישת פריטים כחלק ממארז ו/או מסט, לא תתאפשר החזרת חלק מהפריטים במארז ו/או בסט אלא רק החזרת המארז בשלמותו ו/או הסט על כל חלקיו.
  • לא תתאפשר החזרה של הלבשה תחתונה מכל סוג, לרבות תחתונים, בגדי ים ו/או גרביים.
  • החזרת המוצר תתאפשר רק לאחר קבלת המוצר המקורי ובדיקתו על ידי נציגי החברה, ובכפוף להצגת חשבונית עסקה. החזרת המוצר תאפשר באמצעות דואר ישראל, במחסני החברה בהתאם לפרטים המפורטים מטה תחת ביטול העסקה
 1. ביטול עסקה על ידי המזמין שלא בשל פגם במוצר ו/או אי התאמה
  • ביטול רכישה יתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן") בהתאם לתחולתם על עסקת מכר מרחוק. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן ו/או תקנות הגנת הצרכן, תגברנה הוראות החוק והתקנות כאמור.
  • ביטול עסקה על ידי המזמין ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, וזאת בתנאי שהמוצר הוחזר לחברה במצב תקין, לא נעשה בו כל שימוש, ושלא הוסרו ממנו תווי מחיר ו/או תגיות ו/או מדבקות, הכול לפי שיקול דעת החברה.
  • על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין המזמין כאמור. החברה תהיה רשאית לבקש מהמשתמש שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדשה, לפי העניין.
  • המזמין רשאי לבטל עסקה באמצעים הבאים:

בטלפון: 054-9660583

בדואר רשום לכתובת אריאל שרון 4, גבעתיים

בדואר אלקטרוני: Support@babe.co.il

באתר בקישור להלן:

בהודעת ביטול על המשתמש לפרט את שמו, פרטי ההתקשרות, ומספר העסקה אותה מבקש הוא לבטל.

 • באחריות המזמין להחזיר את הפריטים לחברה באחת מהאפשרויות הבאות:

למחסן החברה בכתובת:אריאל שרון 4, גבעתיים או באמצעות דואר ישראל על ידי שימוש במעטפת הגוביינא שהועברה למזמין עם המשלוח, והעברת מעטפה זו לסניף הדואר הקרוב למזמין,  בתוך 5 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, וזאת, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

 • בכל מקרה של ביטול עסקה, כאמור בתקנון זה, יקבל המזמין זיכוי לכרטיס האשראי או לחשבון ה- Paypal שממנו בוצעה הרכישה, בהתאם לאמצעי בו התבצעה הרכישה ולנסיבות הביטול, ככל שהדבר אפשרי, בכפוף לזכויותיה של החברה ובכפוף לדין.
 • החברה תהיה רשאית לנכות דמי ביטול מסכום הזיכוי למזמין. דמי הביטול יהיו בגובה 5% מסכום העסקה, או בסך 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
 • ביטול עסקת אשראי: המזמין יהיה רשאי לבטל עסקה שבוצעה בכרטיס אשראי בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר /או מיום ביצוע הרכישה לפי המאוחר. לאחר החזרת המוצר בהתאם להוראות החזרת המוצרים, יזוכה המזמין במועד החזרת המוצר /או במועד מאוחר יותר, אך בכל מקרה לא יאוחר מ-14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול כאמור (ככל והמוצר אכן הוחזר לחברה תוך פרק זמן זה). למען הסר ספק יובהר, כי דמי המשלוח בגין ההזמנה לא יוחזרו למזמין בנסיבות של ביטול עסקה כאמור בסעיף זה.
 • ביטול עסקת Paypal: המזמין יהיה רשאי לבטל עסקה שבוצעה Paypal בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ו/או מיום ביצוע הרכישה לפי המאוחר. ביטול עסקת  Paypalכאמור לעיל, יעשה בכפוף להצגת אישור ההזמנה המתקבל בדוא"ל של המזמין באתר באמצעות Paypal , וכן חשבונית עסקה, אותם יספק המזמין עם החזרת המוצר, כאמור הכול בכפוף לסעיף 8.2 לעיל הכול במסגרת המועדים הנדרשים והוראות החזרת המוצרים המפורטות לעיל.
 • מובהר כי בכפוף לדין, לא יאוחר מ-14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול כאמור ובתנאי שהמוצר הוחזר לחברה ונמצא תואם את חשבונית העסקה, ובכפוף למצב המוצר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 8.2 לעיל, תעביר החברה ל- Paypal אישור לזיכוי חשבון המזמין. למען הסר ספק יובהר כי הזיכוי בפועל ייעשה על ידי Paypal , וכי החברה לא תישא באחריות בגין כל עיכוב ו/או שיבוש בביצוע הזיכוי על ידי  Paypal. למען הסר ספק יובהר, כי דמי המשלוח בגין ההזמנה לא יוחזרו למזמין בנסיבות של ביטול עסקה כאמור בסעיף זה (למעט אם סיבת הביטול הינה אי התאמה כאמור בסעיף 3.9 ו/או פגם במוצר).
 • מוצר שנרכש במסגרת מבצע או תנאי רכישה מיוחדים, יוחזר ע"פ אותם תנאים. בכל מקרה בו ההנחה שקיבל המזמין היתה מותנית ברכישת מספר פריטים גם יחד (לדוגמא במבצעים של 1 ועוד 1 או פריט שני ב-50% הנחה, או 3 פריטים ב-100 ₪), החזר מלא יהיה מותנה בהחזרת כל הפריטים יחד. ככל ויוחזרו רק חלק מהפריטים כאמור, הזיכוי למזמין יהיה בניכוי השווי המלא לפני הנחה, של הפריטים שנותרו בידי הלקוח, מתוך כלל המוצרים שנרכשו יחד בתנאי מכירה מיוחדים כאמור ובהתחשב בשווי המלא. על כן, במצב כאמור, ייתכן והמזמין לא יהיה זכאי לכל זיכוי, או שהזיכוי למזמין יהיה נמוך משווי המוצר שלא תחת תנאי המבצע.
 • מובהר בזאת כי הוראות סעיף זה (על תתי סעיפיו) חלות אך ורק במקרה של ביטול עסקאות שבוצעו באמצעות האתר.
 • אין בזכותו של המזמין לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות המזמין, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.
 • יודגש כי החברה אינה אחראית לפגם ו/או נזק למוצר עקב שימוש שיעשה המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.
 • בכל מקרה של ביטול עסקה במסגרתו יהיה המזמין זכאי לזיכוי כנגד החזרת המוצרים, יינתן למזמין שובר זיכוי בגובה הסכום ששולם בפועל, והמזמין יהיה רשאי לנצל זיכוי זה תוך שנתיים מיום מסירת הזיכוי כאמור. בחלוף השנתיים ייחשב זיכוי כאמור בטל ומבוטל.
 • המזמין מוותר בזאת מראש על כל תלונה ו/או טענה ו/או דרישה בהקשר של אופן ביטול העסקה, החלפת ו/או החזרת המוצרים כאמור בסעיף זה, לרבות טענות בדבר נזקים שייגרמו לו, ככל שייגרמו, עקב אי יכולת להגיע לדואר, למחסן החברה ו/או עקב מחסור בדגמים. 
 1. ביטול עסקה על ידי המזמין בשל פגם במוצר ו/או אי התאמה

בכפוף לסעיף 3.9 לעיל, במקרה של אי התאמה או במקרה של קבלת מוצר פגום, ולאחר פנייה של המזמין לחברה, העברת הפרטים הנדרשים, ובכפוף לאישור החברה כי מדובר באי התאמה ו/או בפגם ו/או בהפרה חוזית אחרת מצד החברה, יהיה זכאי המזמין לבטל את העסקה בהתאם להוראות סעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, או לחילופין, להחליף את המוצר באמצעות שליח, על חשבונה של החברה, והכל בהתאם לבחירתו של המזמין. 

 • ביטול עסקה על ידי החברה
  • החברה תהיה רשאית לבטל כל עסקת רכישה ו/או להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני, או לצמיתות, לפני אספקת המוצר לבית המזמין, וזאת בהתקיים כל אחד מהמקרים הבאים:
 • א. במקרה בו הופר תנאי מתנאי תקנון זה ו/או מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ו/או כל מסמך מחייב אחר אשר הובא לידיעת המשתמש באתר.
 • ב. המשתמש מסר לחברה פרטים שגויים, בלתי מדויקים ו/או כוזבים מכל סיבה שהיא, בנוגע אליו ו/או בנוגע לכל צד ג'.
 • ג. המשתמש ביצע מעשה או מחדל במהלך השימוש באתר, באופן שלפי שיקול דעת החברה, פוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של החברה.
 • ד. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המזמין ו/או מי מטעמו.
 • ה. במקרה של טעות בתיאור המוצר המפורסם באתר, לרבות אם מדובר בטעות במחיר המוצר ו/או טעות בפרטי המוצר ו/או כל טעות אחרת. במקרה זה, המזמין יוכל לבצע רכישה חוזרת לאחר תיקון הטעות תחת המחיר והתיאור המדויק של המוצר.
 • ו. המוצר שהוזמן אזל מהמלאי. למען הסר ספק, ככל ולפני מתן אישור ביצוע העסקה, וטרם ביצוע החיוב באמצעי התשלום של המזמין, יימצא כי מוצר שהוזמן אינו במלאי, העסקה למעשה לא תהיה בגדר עסקה שהושלמה, ועל כן הודעה על אי זמינות המוצר לא תחשב כביטול העסקה.
 • ז. בקרות אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או מי מטעמה, לרבות תקלות במערכות המחשוב ו/או הטלפונים והתקשורת, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, תקלות בסליקת כרטיסי האשראי, מגיפות, פעולות טרור, מלחמה, נזקי טבע ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ישבשו את פעילות האתר ו/או לא יאפשרו לחברה ו/או מי מטעמה למלא אחר התחייבויותיה באופן מלא, לרבות אי יכולת לספק את המוצרים במועד המובטח למזמין.
 • ח. במקרה שקיים למשתמש חוב כספי לחברה וחוב זה לא נפרע, על אף שחלף המועד לפירעונו.
 • ט. במקרה של שינוי בשיעורי המס ו/או בהיטלים החלים על המוצרים שנכנסו לתוקף בין המועד שבו הוצע המוצר לראשונה למכירה באתר, לבין המועד המתוכנן לאספקת המוצר למזמין.
 • י. במקרה בו קיים חשד לפריצה או ניסיון פריצה למאגר הנתונים באתר ו/או שימוש לא מורשה בפרטי כרטיס אשראי שלא כדין וכל פעולה אחרת שאינה כדין.
  • בכל מקרה של ביטול עסקה כמפורט לעיל בסעיף זה, לא תהיה החברה ו/או מטעמה אחראים, ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף, שנגרם למזמין או לצד שלישי.
  • בכל מקרה של ביטול כאמור בסעיף זה, יוחזרו למזמין כל הכספים ששולמו בגין הזמנה שבוטלה כאמור, וזאת לאמצעי התשלום בו עשה המזמין שימוש לביצוע ההזמנה.
  • מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • 10. כרטיסי מתנה
  • החברה מציעה לרכישה כרטיסי מתנה לשימוש באתר ו/או בחנות בייב. השימוש בכרטיסי המתנה הינו בכפוף להוראות תקנון זה, ולהוראות הספציפיות המודפסות על גב כרטיס המתנה. במקרה של סתירה בין הוראות התקנון וההוראות המופיעות על גב הכרטיס, תגברנה ההוראות על גב הכרטיס.
  • כרטיס מתנה יהיה בערך כפי שנקבע על ידי המשתמש במועד הרכישה, ורכישת מוצרים באמצעות כרטיס המתנה תהיה מוגבלת לסכום המשקף את ערכו.
  • לדוגמא, ככל והמשתמש רכש כרטיס מתנה על סך של 200 ₪, אזי ניתן יהיה לרכוש מוצרים של החברה באמצעות כרטיס מתנה זה עד לסכום של 200 ₪.
  • ניתן לעשות שימוש בכרטיס המתנה במספר רכישות נפרדות עד לערכו של הכרטיס ובחנויות החברה בלבד. בכל מקרה לא ניתן יהיה לקבל עודף בגין שימוש רק בחלק מערכו הנקוב של כרטיס המתנה.
  • כל כרטיס מתנה הינו בעל תוקף מוגדר מראש, ועל המשתמש האחריות לשם לב לתוקפו. החברה לא תכבד כרטיסי מתנה שתוקפם חלף.
  • תוקפו של כרטיס מתנה הינו 36 חודשים מיום רכישתו. החברה ממליצה לשים לב לתוקפו שכן לא ניתן לכבד כרטיסי מתנה לאחר פקיעת תוקפם.
  • על המשתמש ו/או בעל הכרטיס לשמור על תקינותו של הכרטיס. החברה לא תכבד כרטיס פגום, או כרטיס מתנה שנחשד כמזויף לפי בדיקת החברה.
  • החזרת ו/או החלפת מוצרים שנרכשו באמצעות כרטיס המתנה, תהיה בכפוף להוראות מדיניות החלפת והחזרת המוצרים החלה על יתר הרכישות בין אם באתר ו/או בחנות בייב.
  • על אף האמור לעיל , יובהר כי על פי הדין ועל פי מדיניות החברה כאמור, לא ניתן לקבל החזר כספי בגין ביטול עסקה ששולמה על ידי הלקוח באמצעות כרטיס מתנה ו/או להמיר כרטיס מתנה שנרכש במזומן.
  • במקרה של ביטול עסקת הרכישה של הכרטיס יחולו הוראות ביטול עסקה המפורטת בסעיף 8 לתקנון זה, ובהתאם אך ורק לביטול עסקת רכישת כרטיס המתנה יכולה לזכות את רוכש כרטיס המתנה בהחזר כספי ככל ועמד בתנאים הנדרשים לקבלת החזר כספי כאמור.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בגין אובדן כרטיס מתנה ו/או גניבת כרטיס מתנה ו/או השחתתו.
  • החברה תהא רשאית לשנות את התנאים החלים על כרטיסי המתנה, ותנאים אלו יחולו על כל כרטיסי המתנה שנרכשו לאחר שינוי התנאים כאמור.
  • החברה אינה מתחייבת כי רכישת כרטיסי מתנה תתאפשר בכל עת. יתרה מזאת, החברה תהיה רשאית להפסיק להציע למכירה כרטיסי המתנה באתר ו/או בחנות בייב לפי שיקול דעתה ובכל עת ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בהקשר לכך.
 • דואר פרסומי
  • ההרשמה כלקוח באתר החברה ו/או ביצוע הזמנה באתר, דורשים מסירת פרטים אישיים מזהים של המשתמש, כגון שם, טלפון, כתובת מגורים ודוא"ל. המשתמש מצהיר בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים על ידו לחברה במסגרת תהליך ההרשמה ו/או ההזמנה באתר ו/או בכל מסגרת אחרת באתר, נמסרים מרצונו החופשי ובהסכמתו, והוא מתחייב שלא למסור פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים באתר מכל סיבה שהיא, והכל כמפורט ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה בגרסתה העדכנית המופיעה באתר מעת לעת.
  • מובהר, כי מסירת פרטים כאמור לעיל הינה בכפוף לרצונו והסכמתו החופשית של המשתמש, והמשתמש אינו מחויב למסור את הפרטים הנ"ל על פי דין.
  • על אף האמור לעיל, אי מסירת פרטים אישיים הנדרשים עלול למנוע מהמשתמש את היכולת לבצע פעולות שונות באתר ו/או ליהנות מהטבות מסוימות. כך לדוגמא, משתמש שלא ימסור שם וכתובת דוא"ל, לא יוכל להצטרף למועדון הלקוחות של החברה ו/או לזכות בהטבות שהחברה מעניקה ללקוחותיה הרשומים.
  • מסירת פרטים אישיים כאמור לעיל, מהווה אישור להסכמתו של המשתמש לקבלת דיוור פרסומי ו/או שיווקי ו/או כל חומר אחר מהחברה ו/או מצד ג' עמו תתקשר החברה לשם כך, בדואר, באימייל, במסרונים לנייד, או בכל מדיה אחרת, והכל למעט אם הסיר את הסימון מהתיבה (check box) הייעודית המופיעה באתר בעת ההרשמה.
   כמו כן, בעצם מילוי הפרטים הנ"ל מאשר כל משתמש ומביע את הסכמתו לכך שפרטיו יאספו וישמרו במאגר המידע שינוהל ע"י החברה.
  • המשתמש מסכים ומאשר כי המידע שייאסף וישמר במאגרי המידע של החברה, ישמש את החברה בין היתר, לניהול השירות וייעול הקשר עם המשתמש, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, סטטיסטיים ומסחריים, טיוב והעשרת נתונים, לדיוור ישיר של מסרים שיווקיים ופרסומיים המותאמים אישית, לרבות באתר ו/או באמצעי המדיה החברתית השונים (כגון: פייסבוק, אינסטגרם וכיוצ"ב), וזאת לשם שיפור חווית המשתמש בכלל, ושימוש המשתמש באתר בפרט ולעיבוד מידע למטרות אלו, והכל בהתאם למטרות המאגרים וכמפורט במדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתר co.il
  • המשתמש מאשר ומצהיר כי כל עוד לא יבקש הסרתו מרשימת התפוצה של החברה (Opt-Out), לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, בנוגע למשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליו, בכל אחד מהאמצעים המפורטים דלעיל
  • ידוע למשתמש כי הקלדה באתר ו/או מסירה לחברה ו/או למי מטעמה פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, של המשתמש ו/או של כל צד ג', מכל סיבה שהיא הנה אסורה בתכלית האיסור ומהווה הפרה חמורה של תנאי תקנון זה, והמשתמש יישא בכל אחריות בהקשר לאמור.
  • המשתמש יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו כאמור לעיל, ולבקש את הסרתו בכל עת ((Opt-Out, על ידי משלוח בקשת הסרה לחברה ו/או לצד ג' כאמור, באופציית ההסרה המופיעה בתחתית החומר פרסומי ו/או שיווקי ו/או כל חומר אחר שהועבר ללקוח. 
 • הגבלת אחריות
  • המשתמש מאשר כי ידוע לו שהאתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם As-is)) ובכפוף לזמינותם (As Available). השימוש באתר הינו באחריות המשתמש ותחת שיקול דעתו, ועל המשתמש לברר אם השימוש באתר הולם את צרכיו, והחברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שלו באתר, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
  • החברה משקיעה משאבים על מנת להעניק למשתמשי האתר חווית שימוש איכותית ובטוחה. יחד עם זאת, אין האתר חסין מבעיות ו/או תקלות ו/או נפילות, ומעת לעת עלולה הגישה לאתר להיפגע או להיחסם לגמרי.
  • החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לדין ו/או בניגוד להוראות החלות על המשתמש לרבות הוראות חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת Paypal, ככל והמשתמש עושה שימוש באמצעי זה.
  • במקרה של טעות בתיאור המוצר, לרבות במחיר המוצר ו/או מידותיו /או זמן אספקתו, החברה תאפשר למזמין לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר ו/או להחליפו כסעד היחיד במקרה של טעות אמור, והמזמין מאשר כי החברה ו/או מי מטעמה לא יחויבו בפיצוי למזמין מעבר לכך בגין טעויות כאמור.
  • תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, והן אינן מחייבות את החברה ו/או מטעמה באופן כלשהו.
   יודגש כי על אף מאמצים של החברה לשקף נאמנה את המוצר, ייתכנו הבדלים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר, לבין המוצרים שיסופקו למזמינים בפועל, לרבות הבדלים בגוונים והמזמין מוותר על כל טענה ו/או דרישה בנוגע לכך.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על ידי המזמין בניגוד להוראות היצרן.
  • יובהר כי בכל מקרה אחריות החברה ו/או מי מטעמה בל הקשור לפעילות האתר ו/או בהקשר לכל שימוש שעשה המשתמש באתר תהיה מוגבלת לכפל שווי המוצר אותו רכש המשתמש.
  • בנוסף, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל נזק עקיף ו/או נזק תוצאתי ו/או נזק מיוחד שייגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באתר מכל סיבה שהיא, לרבות בגין אובדן מידע ו/או הפסד הכנסה.
  • המידע המוצג באתר הינו מידע כללי ואינו נועד לשמש ייעוץ מקצועי ו/או ספציפי למשתמש כלשהו, ואין לראות במידע זה כניסיון שכנוע למכירה של מוצר מסוים או קבוצת מוצרים המסופקים על ידי החברה או על ידי צד שלישי כלשהו. על המשתמש האחריות לבדוק ולהעריך את המוצרים המוצעים, והתאמתם לצרכים הספציפיים של המשתמש. בכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל דרישה, תלונה, טענה ו/או תביעה בעניין.
  • כוח עליון. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי עמידה בהתחייבויותיהם, לרבות לביטול עסקה, עיכובים באספקת המוצרים, אי אספקת המוצרים ו/או לעיכוב או אי זיכוי המזמין במקרה של ביטול עסקה, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות נזקי טבע ו/או פעולות טרור ו/או מלחמות ו/או תקלות במערכת הטלפונים ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או תקלות במערכות של חברות הסליקה ו/או חברתPaypal וכל מקרה אחר של כוח עליון. 
 • תכנים ומוצרים של צד שלישי
  • באתר עשויים להיות מוצגים, תכנים פרסומיים, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם (להלן: "תוכן צד שלישי").
  • בנוסף, האתר עלול לכלול קישורים/לינקים לאתרי אינטרנט אחרים הכוללים תוכן צד שלישי, אשר אינם מופעלים על ידי החברה, אינם קשורים אליה ואינם בשליטתה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. יודגש כי החברה אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים ו/או על השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתרים אלו. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתוכן צד שלישי המופיע באתרים המקושרים ו/או אין הדבר מהווה ערובה לבטיחותם, אמינותם, עדכניותם, תקינותם ו/או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעלי האתרים המקושרים.
  • השימוש של המשתמש בתוכן צד שלישי ו/או באתרים המקושרים הינו בכפוף לתקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. מובהר, כי כל המלצה, חוות דעת, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל מידע אחר בתוכן של צד שלישי, אינו קשור לחברה ומוצג למשתמש על ידי אותו צד שלישי. החברה אינה מעורבת ביצירה ו/או בעריכה ו/או בהפעלה של תוכן צד שלישי ואינה מאשרת את אמיתות ו/או אמינות תוכן צד שלישי ו/או נותנת חסות לכל תוכן צד שלישי כלשהו. כל שימוש בתוכן צד שלישי ו/או כניסה לאתרים המקושרים הינה באחריות המשתמש בלבד ותחת שיקול דעתו הבלעדי.
  • החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה למשתמשים שבוחרים להיכנס לאתרים המקושרים לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.
  • עוד מובהר, כי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרים של צדדים שלישיים יהיו תקינים ו/או יובילו לאתר פעיל של אותו צד שלישי. בנוסף, החברה רשאית בכל עת להסיר ו/או להוסיף קישורים לאתרים של צדדים שלישיים תחת שיקול דעתה הבלעדי. 
 • שיפוי

כל משתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק מכל מין וסוג ו/או הוצאה ו/או תביעה, אשר ייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה, כתוצאה ממעשה שביצע המשתמש המהווה הפרת כל דין ו/או בהפרת תקנון זה ו/או שאינו הולם, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב מהחברה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאית החברה ו/או מי מטעמה על פי הדין. 

 • שירות לקוחות
  • מענה לשאלות המשתמשים, הבהרות בעניין התקנון ו/או תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר ו/או סיוע טכני בהפעלת האתר, וכן מענה לפניות מזמינים בעניין החזרת או החלפת מוצרים, ניתן לקבל במרכז שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 054-9660583 בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 09:00-16:00 ו/או בפנייה בדוא"ל : support@babe.co.il .
  • לא ניתן יהא לפנות למרכז שירות הלקוחות לצורך ביצוע עסקה. עסקאות באתר יבוצעו באופן מקוון בלבד.
  • החברה עושה מאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי. 
 • ברירת דין ומקום שיפוט
  • על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
  • כל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב-יפו בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות דין קוגנטיות החלות על הוראות תקנון זה תגברנה הוראות הדין החל. 
 • שונות
  • במקרה של סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה ובין מידע המתקבל ממקור אחר, הוראות תקנון זה תגברנה זה לכל דבר ועניין, למעט במקרה של תקנון מיוחד שפורסם בקשר לפעילות, קמפיין או שירות כלשהו באתר, לרבות מבצעים מיוחדים, ובמקרה שכזה תגברנה ההוראות בתקנון המיוחד.
  • אתר החברה מונגש על פי הנחיות הנגישות שבתקן 5568. ניתן להפנות שאלות ופניות בנושא נגישות, לרבות נגישות האתר, לרכזת הנגישות של החברה, ____________ בדוא"ל: support@babe.co.il ו/או בטלפון054-96605834  לפרטים נוספים, ניתן לעיין גם בהצהרת הנגישות באתר  
  • בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה (באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתקנון זה להלן). החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.
  • תנאי השימוש ותקנון האתר חלים על כל שימוש באתר מכל מכשיר, לרבות טלפון סלולארי חכם, מחשבים למיניהם וכדומה.
  • הרישומים הקיימים במערכות החברה, ולא תוכן ההודעות שיישלחו לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל
  • פרטיהן. 

עודכן לאחרונה בתאריך 20.07.2021.

לצפייה במדיניות הפרטיות שלנו לחצו כאן